S 1.1.2013 smo spremenili Splošne pogoje poslovanja glede plačilne nediscipline zaradi nevzdržnega porasta le-te. Osnovni Splošni pogoji poslovanja ostajajo nespremenjeni, v kolikor pa so v neskladju z dodanim Aneksom o preprečevanju plačilne nediscipline, ki je objavljen na koncu strani, velja Aneks o preprečevanju plačilne nediscipline.

I. Uvodne določbe

1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju Pogoji) podjetja Informacijski atelje d.o.o., Stritarjeva ulica 16, 3250 Rogaška Slatina (v nadaljevanju Ponudnik) določajo pogoje poslovnega sodelovanja z Naročniki in so veljavni od 23.3.2010 za stranke podjetja Informacijski atelje d.o.o. in od 1.3.2008 za stranke podjetja Informacijski atelje Alfred Vešligaj s.p.

2. V kolikor imata Ponudnik in naročnik sklenjeno tudi kakršno koli pogodbo, so ti Pogoji njen sestavni del, v kolikor ni določeno drugače.

3. Ponudnik in Naročnik skupaj se lahko navajata kot Pogodbeni stranki.

4. Pogodbeni stranki izjavljata, da sta seznanjeni z vsebino teh Pogojev, jih razumeta in se z njimi v celoti strinjata.

5. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta svoje dolžnosti po tej Pogodbi opravljali s skrbnostjo dobrega gospodarja.

6. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta varovali vse poslovne in druge informacije o drugi Pogodbeni stranki v skladu z veljavno zakonodajo, določili te Pogodbe in dobro prakso.

7. Ponudnik ohrani vse pravice nad izvorno kodo, ki jo je za Naročnika razvil sam, in jo lahko uporablja za nadaljni razvoj ali jo v celoti ali delno uporablja v drugih sistemih, ne sme pa je uporabljati na tak način, da bi s tem tretja oseba pridobila informacije o poslovanju Naročnika, ki bi lahko veljale za poslovno skrivnost.

8. Vsi izrazi v teh Pogojih so navedeni v moški slovnični obliki, vendar so uporabljeni kot nevtralni ter se uporabljajo in veljajo za oba spola.

9. Ti Pogoji so objavljeni samo na Ponudnikovi spletni strani, vendar jih lahko Naročnik prenese na svoj računalnik, jih shrani na trajni nosilec ali natisne.

10. Ponudnik si pridržuje pravico do prilagoditve teh Pogojev in njenih sestavnih delov v primeru spremembe veljavne zakonodaje ali spremembe relevantnih okoliščin.

11. V primeru sprememb teh Pogojev bo Ponudnik na tej strani vodil tudi arhiv njihovih starejših verzij.

12. Pogodbeni stranki bosta skušali reševati vsa nesoglasja v zvezi s to Pogodbo sporazumno in po mirni poti. V kolikor to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno okrajno sodišče v Celju.

13. V primeru sporov je veljavna pravna ureditev Republike Slovenije.

II. Delovni čas

1. Delovni čas Ponudnika obsega delovne dneve v Republiki Sloveniji v rednem delovnem času od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00.

2. V kolikor Naročnik zahteva opravljanje dela izven rednega delovnega časa, se to delo obračuna z zakonsko veljavnimi pribitki na osnovno urno postavko za delo izven rednega delovnega časa.

III. Naročila, javljanje napak in odzivni roki

1. Naročnik lahko odda naročilo na e-naslov prodaja@atelje.info, ali javi napako ali naročilo za dodatno delo na e-naslov podpora@atelje.info. Naročilo ali napaka se zabeleži kot prejeta, ko Ponudnik prejme e-pošto z obvestilom o napaki.

2. Ponudnik bo prijavo napake sprejel samo, če jo bo Naročnik oddal v sledečimi podatki:
a) Datum in ura, ko se je napaka pojavila ali je bila odkrita.
b) Kateri brskalnik (v primeru spletne strani) in operacijski sistem uporablja oseba, ki je odkrila napako, in katero različico brskalnika uporablja.
c) Ali gre za kritično napako – kritične so napake zaradi katerih delo s sistemom v celoti ni mogoče (razen v primeru iz odstavka 9. v členu III. te Pogodbe).
d) Lokacija napake – kateri element ali funkcija sistema ne dela.
e) Kako se napaka kaže – kaj se zgodi, kar lahko okarakteriziramo kot napako.
f) Kako bi ta element moral delovati, oz. kakšen bi moral biti rezultat operacije, ki ne dela pravilno.
g) Jasno naveden primer, pri katerem lahko vidimo ali ponovimo napako.

3. Odzivni rok teče med delovnimi dnevi v Republiki Sloveniji in znaša:
a) Dvainsedemdeset (72) ur za kritične napake.
b) Sto oseminšestdeset (168) ur za druge napake in naročila.

4. Odzivni rok je obdobje, v katerem bo Ponudnik pregledal stanje in Naročniku javil v kolikšnem času lahko odpravi napako ali izvede naročilo in ali za to še karkoli potrebuje od Naročnika (informacije, pooblastila itd).

5. V primeru, da Naročnik ne zadovolji potreb iz prejšnjega odstavka, se odzivni rok podaljšuje za čas, v katerem Ponudnik čaka na odziv Naročnika.

IV. Odgovornost

1. Ponudnik ne priznava nikakršne odškodninske odgovornosti, razen v primeru neposredne materialne škode, ki bi Naročniku nastala zaradi dokazljive grobe kršitve te Pogodbe ali dokazljive velike malomarnosti iz naslova opravljanja dela na strani Ponudnika.

2. Vsakršna posredna ali nematerialna škoda, ali škoda iz male malomarnosti, ki bi nastala Naročniku iz naslova Ponudnikovega opravljana dela, je izključena.

3. Vsakršna odškodninska odgovornost Ponudnika do tretje osebe je izključena.

4. Ponudnik Naročniku zagotavlja le infrastrukturo, ne pa tudi vsebin, v kolikor s posebno pogodbo ni določeno drugače. Naročnik zato v celoti sam kazensko, odškodninsko in moralno odgovarja za vse objavljene vsebine, ki jih lahko sam javno obljavlja, ureja ali kako drugače administrira, in sam nosi vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi kakršnih koli kršitev zakonov, pravic ali drugih obveznosti, ki bi nastali zaradi tovrstnih vsebin. To velja zlasti za (ne pa samo za):
a) Morebitna kršenja pravic intelektualne lastnine.
b) Objavo ali povezave do nezakonitih vsebin, ali škodljivih programov.
c) Krženje zakonov in določil o varovanju osebnih podatkov.

5. Na dostopnost spletnih sistemov (spletne strani, spletne aplikacije, spletne igre itd.) vpliva veliko dejavnikov, ki se lahko pojavijo na strani Naročnika, Naročnikovega dobavitelja dostopa do interneta, ponudnika gostovanja, osnovne internetne infrastrukture itd, zato Ponudnik v nobenem primeru ne zagotavlja nenehne dostopnosti spletnih sistemov, se pa po najboljših močeh trudi, da je ta čim večja.

6. Maksimalni znesek morebitne odškodnine po teh Pogojih ne more presegati:
a) Zneska treh mesečnih obrokov ali sorazmernega deleža plačila za posamezno delo pri časovno določenih delih.
b) Ali deset (10) odktotkov kupnine pri naročenih projektih.

V. Plačilni pogoji in ukrepi v primeru plačilne nediscipline

1. Plačilne pogoje določa pogodba med Ponudnikom Naročnikom ali račun za opravljanje dela, ki ga je Ponudnik izstavil Naročniku.

2. V primeru prekoračitve roka plačila lahko Ponudnik od Naročnika zahteva plačilo zakonsko določenih zamudnih obresti za čas prekoračitve roka plačila.

3. V primeru izterjave, izvršbe ali drugih postopkov zaradi neporavnanih obveznosti Naročnika do Ponudnika nosi vse stroške teh postopkov v celoti Naročnik.

4. Ponudnik v nobenem primeru ne vrača že vplačane kupnine.

5. V kolikor Naročnik ne poravna obveznosti do Ponudnika po posameznem računu več kot trideset (30) dni po zapadlosti računa, velja:
a) Ponudnik ni dolžan opravljati naročenih del po tem računu, dokler Naročnik ne poravna vseh zapadlih obveznosti iz tega računa.
b) Ponudnik v času od pričetka tega roka do popolnega poravnanja vseh Naročnikovih obveznosti iz tega računa nima nikakršnih obveznosti ali odgovornosti do Naročnika, niti v primeru, da bi zaradi neopravljana del na temelju tega računa, Naročnik utrpel kakršno koli škodo.
c) Naročnik ni upravičen do kakršnega koli nadomestila ali odškodnine za čas, ko Ponudnik ni opravljal svojih obveznosti po teh Pogojih iz razlogov, ki jih določa ta odstavek.
d) Ponudnik bo z izvajanjem del nadaljeval, ko bodo poravnane vse zapadle obveznosti Naročnika iz naslova tega računa, vključno z morebitnimi zahtevanimi zamudnimi obrestmi, stroški izterjave ali izvršbe ali kakršnimi koli drugimi stroški, ki bi nastali zaradi neporavnanih obveznosti s strani Naročnika. Vse te stroške v celoti nosi Naročnik.
e) Naročnik je dolžan poravnati vse pogodbene obveznosti do Ponudnika, tudi za čas, ko Ponudnik na podlagi tega člena ne opravlja dela.
f) V kolikor bi ob ponovnem zagonu del na strani Ponudnika nastali dodatni stroški, jih v celoti krije Naročnik.

6. V kolikor Naročnik ne poravna obveznosti do Ponudnika po posameznem računu več kot devetdeset (90) dni po zapadlosti:
a) Lahko Ponudnik v celoti onemogoči dostop do izdelka, ki ga razvija ali vzdržuje za Naročnika po tem računu, ali v celoti preneha z izvajanjem storitve po tem računu, brez kakršnega koli nadomestila ali odškodnine za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala Naročniku.
b) Ponudnik Naročniku spet omogoči dostop do Opreme, ko ta poravna vse zapadle obveznosti in stroške, ki bi nastali iz naslova tega člena.
c) Vse ostale dolžnosti Naročnika so v primeru iz tega odstavka enake dolžnostim Naročnika iz prejšnjega odstavka.

7. V kolikor Naročnik ne poravna obveznosti do Ponudnika po posameznem računu več kot sto osemdeset (180) dni po zapadlosti, lahko Ponudnik enostransko prekine pogodbo ali dogovor z razlogom grobe kršitve pogodbe brez kakršnih koli obveznosti do Naročnika. Tudi v tem primeru mora Naročnik poravnati vse zapadle obveznosti do Ponudnika, za delo, ki je bilo opravljeno, vključno z morebitnimi dodatnimi stroški, ki jih navajata prejšnja odstavka.

8. V kolikor se delo zaradi neporavnanih obveznosti Naročnika prekine za več kot trideset (30) dni, lahko Ponudnik zahteva odškodnino v višini enega (1.) odstotka celotne kupnine za vsakih trideset (30) dni prekinitve dela.

VI. Vzdrževanje spletih strani

1. Ta člen se nanaša samo na poslovno sodelovanje sodelovanje Ponudnika z Naročniki, katerih spletna stran gostuje na strežnikih Ponudnika. V kolikor ima Naročnik sklenjeno individualno Pogodbo o vzdrževanju spletnih strani, se dopolnjuje z vsebino tega člena. Kjer si Pogodba o vzdrževanju spletnih strani in ti Pogoji nasprotujeta, se upoštevajo določila iz Pogodbe o vzdrževanju spletnih strani.

2. Pogodbeni stranki urejata medsebojno razmerje pri vzdrževanju posamezne spletne strani (v nadaljevanju tega člena Spletna stran). V kolikor Naročnik gostuje pri Ponudniku več spletnih strani, veljajo ta določila za vsako od teh spletnih strani posebej, ne za vse skupaj.

3. Spletna stran je dostopna na spletni domeni,  (v nadaljevanju Domena).

4. Spletna stran na Domeni gostuje na Naročnikovih spletnih strežnikih.

5. Spletno stran je za Naročnika zasnoval, razvil ali kako drugače ustvaril Ponudnik v skladu z Naročnikovimi zahtevami. V kolikor je Spletna stran izdelana s Ponudnikovim CMS (sistem za urejanje vsebin spletnih strani), Naročnik ni lastnik programske kode CMS ali drugih sestavnih delov Spletne strani (predloga, posamezni funkcionalni moduli itd), ampak zgolj pridobi pravico do uporabe Spletne strani in CMS. Naročnik je zgolj lastnik elementov, ki jih je posebej po naročilu zanj izdelal Ponudnik. Lastnik vseh tipskih rešitev, ki so del Izdelka je Ponudnik.

6. Spletna stran lahko vsebuje elemente, ki so jih ustvarili drugi avtorji in/ali so v prosti uporabi, ali ima Ponudnik sklenjen dogovor o uporabi teh elementov z njihovimi lastniki, ali pa je Ponudnik odkupil pravico do uporabe teh elementov.

7. Tehnične rešitve (sistem za urejanje vsebin, grafična predloga itd) so lahko v primeru uporabe tipskih rešitev last Ponudnika ali tretje osebe, Naročnik pa ima pravico do njihove uporabe.

8. Vse storitve po teh Pogojih se opravljajo v skladu z veljavnim cenikom Ponudnika, ki je obljavljen na spletni strani Ponudnika, na naslovu: www.atelje.info/cenik (v nadaljevanju Cenik).

9. Predmet tega člena je storitev vzdrževanja Spletne strani, ki jo za Naročnika oddaljeno ali na lokaciji opravlja Ponudnik. (V nadaljevanju Storitev.)

10. Storitev se opravlja na lokacijah:
a) Predvidoma za vsa vzdrževalna opravila zadostuje oddaljeni dostop.
b) V kolikor to iz kakršnega koli razloga ne bi bilo mogoče, ali bi Naročnik zahteval drugače, se lahko Storitev opravlja tudi na fizični lokaciji strežnika, ali v prostorih Naročnika, vendar je v tem primeru Naročnik dolžan poravnati vse dodatne stroške, ki bi pri tem nastali (zlasti potne stroške in stroške odsotnosti iz pisarne, vendar to ne omejuje morebitnih drugih stroškov nastalih iz tega naslova).

11. Naročnik Ponudniku dovoli samostojno dostopanje do Spletne strani za namene opravljanja Storitve.

12. Storitev vsebuje:
a) Vzdrževanje in po potrebi nadgrajevanje sistema za urejanje vsebin (CMS), ki ga uporablja Naročnikova Spletna stran.
b) Zagotavljanje dostopnosti Spletne strani prek spletnih brskalnikov z vidika delovanja sistema.
c) Vzpostavitev in upravljanje delovnega okolja ter namestitev Spletne strani na spletni strežnik.
d) Administracijo Domene.
e) Tehnično svetovanje administratorju Spletne strani pri Naročniku v kolikor ima Naročnik zakupljen Nadstandarni paket vzdrževanja.
f) Vsebinski popravki Spletne strani za Naročnika, v kolikor ima Naročnik zakupljen Nadstandarni paket vzdrževanja.
g) Osnovno telefonsko svetovanje in pomoč pri delu Naročnikovega administrativnega osebja, v kolikor ima Naročnik zakupljen Nadstandarni paket vzdrževanja.
h) Izvajanje varnostnega kopiranja Spletne strani najmanj enkrat v mesecu.
i) Varnostne kopije iz prejšnje točke se hranijo trajno, vendar ne dlje kot eno leto.

13. Predmet tega vzdrževanja ni:
a) Izobraževanje administratorja Spletne strani.
b) Svetovanje končnim uporabnikom ali njihovo izobraževanje.
c) Kakršno koli delo, ki ni povezano z Opremo.
d) Kakršno koli varovanje osebnih podatkov in odgovornost zanje. (V kolikor naročnik prek Spletne strani zbira, objavlja ali obdeluje osebne podatke, mora imeti s Ponudnikom sklenjeno pogodbo o vzdrževanju programske opreme, ki pokriva tudi to področje, in Pooblastilo za upravljanje z osebnimi podatki Naročnika.)

14. Naročnik v času trajanja tega vzdrževanja pri Ponudniku zakupi celoletni vzdrževalni paket, ki ga določa račun za opravljanje vzdrževanja ali Pogodba o vzdrževanju spletnih strani.

15. Nadstandardni vzdrževalni paket vsebuje zakup ur dela v obsegu, ki je določen pri opisu artikla na Ceniku, ki jih lahko Naročnik uporabi v kakršni koli razdelitvi znotraj pogodbenega roka s sledečimi omejitvami:
a) Obračunska enota znaša petnajst (15) minut. Ponudnik obračuna delo za vsako začeto obračunsko enoto.
b) Te ure dela mora Naročnik izkoristiti v roku enega leta od zakupa, sicer zapadejo.

16. V kolikor bi obseg del iz prejšnjega odstavka presegel dogovorjeno kvoto ur dela, mora Ponudnik o tem v naprej obvestiti Naročnika, ki mora preseženo delo pisno naročiti, nakar Ponudnik za to delo Naročniku izstavi račun za preseženo delo.

17. Morebitne dodatno naročene vzdrževalne ure ali druge storitve se obračunajo po redni ceni.

18. Ponudnik bo izstavil prvi račun za opravljanje Storitve z rokom plačila osem (8) dni ob podpisu Pogodbe o vzdrževanju spletnih strani ali prenosa Naročnikove Domene na strežnike Ponudnika. Na tem računu bo zajeto obdobje od dejanskega začetka opravljanja Storitve, tudi če to sega v čas pred sklenitvijo Pogodbe ali izstavitve prvega računa, kadar obstaja pravna podlaga, iz katere je razvidno, kdaj se je Storitev začela opravljati (denimo, račun za izdelavo spletnih strani ali prejšnji račun za storitev vzdrževanja spletnih strani ali prenos DNS zapisov).

19. Ponudnik bo Naročniku izstavljal naslednje račune:
a) Prvi dan v mesecu za pretekli mesec v primeru dodatno naročenih storitev, ali presežka zakupljene kvote ur v primeru Nadstandardnega vzdrževalnega paket.
b) Račun za podaljšanje zakupljenega celoletnega vzdrževalnega paketa najmanj trideset (30) dni pred potekom obračunanega obdobja vzdrževanja.

20. Vzdrževalni paket se sklene za nedoločen čas, vendar najmanj za obdobje enega leta od datuma izdaje prvega računa ali podpisa Pogodbe o vzdrževanju spletnih strani.

21. Katera koli pogodbena stranka lahko trideset (30) dni pred potekom vzdrževanja prekine to vzdrževanje s pisnim obvestilom drugi stranki. Odpovedni rok znaša trideset (30) dni.

22. Naročnik lahko v primeru poravnanih vseh obveznosti do Ponudnika pri Ponudniku izdelano Spletno stran prenese k drugemu ponudniku gostovanja, vendar s tem ne pridobi pravice do posegov v Ponudnikovo programsko opremo (CMS, na katerem je zgrajena spletna stran, ali drugi z njim povezani elementi Spletne strani), ampak samo za vsebinsko (vsebine spletne strani, ki se urejajo prek CMS) in oblikovno glede na predlogo, ki jo je zakupil Naročnik. Prav tako Naročnik ne pridobi nikakršne lastniške pravice ali pravice do posredovanja (prodaje, najema, obdaritve ali druge oblike posredovanja) Spletne strani ali njenih sestavnih delov tretji osebi. V primeru prenosa Spletne strani k drugemu ponudniku gostovanja Ponudnik ne odgovarja več za vzdrževanje Spletn strani, temveč to odgovornost prevzame Naročnik sam. Vse stroške prenosa Spletne strani, tudi tiste, ki bi pri tem nastali Ponudniku, nosi Naročnik in jih mora poravnati pred prenosom.

23. Ponudnik v nobenem primeru ne vrača že vplačanega denarja za storitve vzdrževanja spletnih strani.

24. V primeru grobe kršitve določb pogodbe med Ponudnikom in Naročnikom lahko oškodovana Pogodbena stranka takoj enostransko prekine pogodbo brez kakršnih koli obveznosti do druge Pogodbene stranke. V tem primeru še vedno veljajo vse zapadle obveznosti med Naročnikom in Ponudnikom.

Aneks o preprečevanju plačilne nediscipline

1. Aneks o preprečevanju plačilne nediscipline (v nadaljevanju Aneks) k Splošnim pogojem poslovanja podjetja Informacijski atelje d.o.o. je v veljavi od 1.1.2013. 

2. V kolikor pride med določili Aneksa in Splošnih pogojev do neskladja, veljajo določila Aneksa.

3. Ponudnik ne tolerira več plačilne nediscipline, zato bo: 

  • v primeru prekoračitve roka plačila, določenega z računom oz. računi (v nadaljevanju je uporabljena samo edninska oblika besede račun, vendar velja tudi v primeru več zapadlih računov), za več kot osem (8) dni, Naročniku poslal opomin na elektronski naslov, ki ga imamo v podatkovni bazi,
  • v kolikor račun ne bo v celoti poravnan v naslednjih osem (8) dnevih, bo Ponudnik zoper Naročnika vložil izvršbo za zapadla sredstva,
  • v kolikor račun ne bo poravnan niti v roku trideset (30) dni od datuma odločbe o izvršbi, bo Ponudnik prenehal z dobavljanjem storitev ali izdelkov po dotičnih računih brez kakršne koli odškodninske odgovornosti do Naročnika ali tretje stranke,
  • Ponudnik bo nadaljval z delom za Naročnika, ko bodo poravnani vsi zapadli stroški in morebitni dodatni stroški, nastali zaradi prekinitve dela.
4. Za Naročnike, ki redno kršijo roke plačila računov, bo Ponudnik v prihodnje zahteval polno predplačilo za vsa nova naročila.