(v nadaljevanju Pogoji)

I. Uvodne določbe

I. Lastnik portala atelje.info (v nadaljevanju Portal) in ponudnik storitev povezanih s tem Portalom (v nadaljevanju Storitev) je Informacijski atelje d.o.o., Stritarjeva ulica 16, Rogaška Slatina, Slovenija; ID za DDV: SI70334218 (v nadaljevanju Ponudnik). Storitev je na voljo zgolj in samo v primeru popolnega strinjanja in sprejemanja teh Pogojev. Portal in Storitev skupaj se lahko v teh Pogojih navajata tudi kot Sistem.

II. Ti Pogoji veljajo za vse oblike uporabe Sistema in so veljavni od prve objave Sistema neomejeno v naprej.

III. Vsi izrazi v teh Pogojih so navedeni v moški slovnični obliki, vendar so uporabljeni kot nevtralni ter se uporabljajo in veljajo za oba spola.

IV. Ti Pogoji so objavljeni samo na Portalu, vendar jih lahko Uporabnik (pojem je veljaven v pomenu, kot je definiran v naslednjem poglavju) prenese na svoj računalnik, jih shrani na trajni nosilec ali natisne.

V. Ti splošni pogoji veljajo kot Pogodba med Ponudnikom in Uporabnikom.

Uporabljeni pojmi

I. Uporabnik je vsak obiskovalec Portala, ne glede na to ali je bil s tem poimenovanjem seznanjen in se z njim izrecno strinja.

II. Pravice do uporabe

I. Uporabnik lahko prosto uporablja objavljene vsebine za osebno rabo, pod nobenim pogojem pa jih ne sme kopirati objavljati na drugih spletnih straneh, v drugih elektronskih in tiskanih medijih ali jih prodajati ali se kako drugače okoriščati z njimi.

II. Uporabnik priznava, da so vse na Portalu objavljene vsebine last Ponudnika, v kolikor ni navedeno drugače, in se zavezuje, da bo spoštoval avtorske pravice Ponudnika, v primeru kršitve pa bo Ponudniku plačal pogodbeno kazen v višini tisoč (1.000,00) EUR za posamezno kršitev.

III. Uporabnik lahko Ponudnika zaprosi za pisno dovoljenje za uporabo avtorskih vsebin s Portala. Takšno dovoljenje je veljavno samo v pisni in podpisani obliki.

IV. Na Portalu so lahko povezave (hyperlink) na druge spletne strani. Ponudnik ne jamči za kakovost, popolnost, pravilnost ali kako drugo lastnost teh spoletnih strani. Uporabnik potrjuje, da jih uporablja na lastno odgovornost.

V. Ponudnik se po najboljših močeh trudi, da so vsebine na Portalu vedno pravilne, ažurne in popolne, vendar zaradi tega nikakor ne jamči, niti ne priznava kakršnih koli odškodninskih zahtevkov iz naslova teh lastnosti objavljenih vsebin. (Glej tudi naslednje poglavje)

III. Odgovornost

I. Ponudnik na Portalu objavlja zgolj podatke informativne narave, ki niso in ne morejo nadomestiti strikovnih nasvetov. Zato ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za posledice dejanj, ki bi jih lahko Uporabnik utrpel zaradi pravilne ali nepravilne uporabe teh informacij.

II. Ponudnik se bo po najboljših močeh trudil za največjo možno dostopnost spletnih strežnikov na katerih teče Sistem in Sistema samega, vendar za to dostopnost ne nudi nikakršne garancije.

III. Ponudnik izrecno ne odgovarja za posledice kakršnih koli napak, izpadov in vzdrževalnih del, razen za tiste, ki bi bile neposredne posledice velike malomarnosti pri izvajanju Ponudnikovih obveznosti.

IV. V nobenem primeru Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki ne more biti opredmetena, kot so (vendar ne samo) psihične bolečine.

V. V nobenem primeru Ponudnik ne odgovarja za nikakršno škodo, ki ni neposredna posledica Uporabnikove uporabe Portala in ki bi nastala komurkoli drugemu kot natanko temu Uporabniku.

VI. Vse reklamacije in druge pravne zahteve, ki ji pri Ponudniku vloži Uporabnik ali njegov zastopnik, morajo biti predane pisno in v uradni obliki (jasno mora biti navedeno, kdo je vlagatelj, kdo je oškodovanec, kakšna je škoda in kako je prišlo do nje, in določila, na podlagi katerih vlagatelj meni, da za škodo odgovarja Ponudnik), sicer štejejo za neveljavne in nične.

VII. Rok za prijavo reklamacije ali odškodninske zahteve je osem (8) dni od nastanka škode.

VII. Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi Uporabniku lahko nastala zaradi uporabe portalov, na katere kažejo povezave iz tega Ponudnikovega Portala.

IV. Končne določbe

I. Pogodbeni stranki bosta vsa nesoglasja v zvezi s to Pogodbo reševali sporazumno in po mirni poti.

II. V kolikor to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno Okrožno sodišče v Celju.

III. V primeru sporov in nejasnosti je veljavna pravna ureditev Republike Slovenije.

IV. Ponudnik si pridržuje pravico do nenapovednih sprememb teh Pogojev v kolikor bi to bilo potrebno (denimo zaradi spremembe zakonov, razširitve teh Pogojev ali dodatne obrazložitve posameznih vidikov teh Pogojev). Vse morebitne spremembe teh Pogojev so veljavne izključno po objavi spremenjenih Pogojev. S spremembo Pogojev se spremeni tudi Pogodba med Pogodbenima strankama, kot je določeno s temi Pogoji.

V. Vsi dogovori in dopolnila teh Pogojev štejejo kot brezpredmetni, v kolikor niso uradno objavljeni na Portalu na povezavi, kjer so objavljeni uradni Pogoji.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *